Friday, October 12, 2007

Malaikottai - Review

Is it a action movie? or Is it a comedy movie? But whatever be the case it would be a hit movie for Vishal. It is just a "Uttalangadi" of all his earlier films.

Vishal is a vetti officer. Got into troubles in Pattukottai. So, he got condition bail for which he needs to sign Tiruchy Police Station in which his chithappa - Aashish Vidyarthi is Inspector. Here comes love - Priyamani - college girl - whom he love at first sight.

Priya creates problem when she tells the younger brother of villain is her lover. Unknowingly Vishal beats villain brother and put him in coma. Vishal is beating around 200 people in the last fight! (yawn..) Then comes villain & his comedy supporting actors. We are getting comedy in little overdose from villain :-)

Seperate comedy track of flash back love story between Urvashi (PC in Tiruchy Police station) & Aashish (Inspector in the same PS).

Tuesday, October 02, 2007

Saththam Podathey - Review

Av wµ Si¨£ÇUPzuõÀ
Bsø©ø¯ CÇ¢u {zvß \z¯õ, Esø©ø¯ ©øÓzx £z©¨›¯õøÁ
v¸©n® ö\´x öPõÒQÓõº. Esø© öÁΨ£h uk©õÖ® uõ®£z¯®
ÂÁõPµzvÀ •iQÓx. £z©¨›¯õÂß ¤ßÚo öu›¢x AÁøµ
Põu¼zx v¸©n® ö\´QÓõº ¤¸zµõä. \¢÷uõå©õP |P¸® £z©¨›¯õÂß
ÁõÌUøP°À ©Ö£i H÷uaø\¯õP Gßm› öPõkUQÓõº {zvß \z¯õ.
Akzx £z©¨›¯õ ÁõÌUøP°À GßÚ |hUQÓx Gߣx \ìö£ßì
UøÍ©õUì!


©x £ÇUPzvß Â£Ÿu ÂøÍÄPøÍ øÁzx \ìö£ßì z›À»º
Pøu ¤ßÛ°¸UQÓõº C¯US|º Áé¢z. ø\U÷Põ£õz Pøuø¯ ÁUQµ®
P»UPõ©À |¯©õP øP¯õsh ÂuzxUS ÷ímì BL¨!


ö©¸÷PÔ°¸US® AÇPõÀ PÁºQÓõº £z©¨›¯õ.
¦x ©øÚ¯õP {zvß \z¯õÂh® Gvº£õºzx H©õØÓ©øh²®÷£õx®,
¤ß£õv°À Phzu¨£mkU PuÖ® ÷£õx® ~qUP©õPU PÁºQÓõº.
Cßöh¼öáßm öáßiÀ÷©ÚõP.. ¤¸zµõä PõuÀ SÖ®¦PÎÀ µ]UPøÁ¨£Áº
]ßÚa ]ßÚ åõº¨ ¾UêÀ A\µøÁUQÓõº.


SiPõµß, A¨£õÂ, ø\U÷Põ GÚ öÁøµmi •P[PÎÀ
A¨£õ •P®uõß {zvß \z¯õÄUS AÇPõP ö\mhõQÓx. ÂÁõPµzvß÷£õx
EßøÚ ÁõÇ Âh©õm÷hß GßÖ \ÁõÀÂk£Áº, ÷PµÍõÂÀ £z©¨›¯õ
uõÚõõP÷Á Gvº¨£k® Áøµ Hß Aø©v¯õP C¸UQÓõº? £õºzu¤ßuõß
uhõ»i PhzuÀ G¤÷éõm!


AhUP JkUP A¨£õ¯õP AÔ•P©õS® £z©¨›¯õ,
ö\ßøÚ°À ¤¸zµõáúhß £ÇS®÷£õx AÀmµõ ©õhºß BÚx
G¨£i? Phzv¯ ¤ÓS «sk® A¨£õ¯õQ uÚUSÒ÷Í÷¯ PuÔ ©¸SQÓõº!
ªPU Tº¢u £õºøÁöPõshÁµõP Á¸® ¤¸zµõä, £z©¨›¯õøÁ
{zvßuõß Phzv°¸UP •i²® GߣuØPõÚ UÐUPõÚ Bµ®£zv÷»÷¯ umk¨£mk®
PsköPõÒÍõ©À ÂkÁx Hß? £hzvß Buõµ©õÚ ‰ßÖ Puõ£õzvµ[PÎß
C¯À¦PøÍ CßÚ•® ö\xUQ ^µõUQ°¸UP»õ®!


¤ßÚo Cø\°À vQÀ Qͨ¦® ²Áß, AÇSU Smia ö\À»®.
÷£_Q÷Óß ÷£_Q÷Óß £õhÀPÎÀ uõ»õmkQÓõº. v÷ÚèS©õ›ß
JΨ£vÄ \ìö£ßì z›À»¸UPõÚ öh®÷£õøÁU TmkQÓx.


ø\U÷Põ G¤÷éõm PõuÀ SÖ®¦PÒ GÚ •ß£õv
K.÷P! ÷áõ]¯U QÎ ÷£õ» £z©¨›¯õøÁ _»£©õP xõUQa ö\ÀÁx,
B÷Í CÀ»õu H›¯õÂÀ ©õ´¢x ©õ´¢x A¯ºß ö\´²®
öuõÈ»õÎ, \zu÷© ÷£õhõ©À BÖ ©õu•® £z©¨›¯õ uÛ¯øÓ°À
•h[QU Qh¨£x, uÚx ©øÚ塧 •ßÚõÒ PnÁß GßÖ öu›¢u ¤ÓS®
{zvß ÷©À ¤¸zµõä xÎTh \¢÷uP¨ £hõux... C¨£i Eøu¨¦PÒ
¤ß£õv°À!


z›À»º £hzxUPõÚ \ìö£ßì •ia_PøÍ Á¾ÁõPz
uµõuuõÀ, ëm ~Û _Áõµì¯® CÀ»õ©À ÷£õQÓx. •ia_PÎÀ
ÂÖÂÖ¨¦ HØÔ »õâU xøn öPõsk AÁØøÓ AÂÌzv¸¢uõÀ CßÝ® \zu®
÷£õmk Áµ÷ÁØÖ C¸UP»õ®.& ÂPhß Â©º\ÚUSÊ&